Sự đổi mới

Thực tế

Đấu tranh

Cống hiến

Đổi mới: Giải phóng tâm trí, bắt kịp thời đại, dám đột phá và vượt qua, tuân thủ định hướng đổi mới và nâng cao sức sống đổi mới.

Tìm kiếm sự thật: Tìm kiếm sự thật và thực dụng, tìm kiếm sự thật từ sự thật, nói sự thật, làm những việc thiết thực và nhấn mạnh kết quả thực tế.

Đấu tranh: Đặt mục tiêu, xông xáo, nỗ lực hết mình, kiên trì và luôn phấn đấu cho hạng nhất. Tận tâm: Tập trung vào đóng góp, trách nhiệm và bản lĩnh, phát triển doanh nghiệp, phục vụ đất nước và mang lại lợi ích cho xã hội.